thue xe tap lai

Tư vấn đề tài quản lý dự án công nghệ thông tin

Thảo luận trong 'Cho Thuê Xe Tập Lái, Bổ Túc Tay Lái' bắt đầu bởi Giaoduc1, 25/12/23.

 1. Giaoduc1

  Giaoduc1 Level 1 Thành viên

  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Khóa học lập và quản lý dự án công nghệ thông tin liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc. Đăng ký tham gia khóa học trước ngày khai giảng học viên được hưởng ưu đãi giảm 20% học phí. Có chế độ ưu đãi cho học viên ở các tỉnh xa

  Đánh giá bài viết


  · Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

  · Khóa học đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu

  · Dịch vụ công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng

  · Học giám sát công nghệ thông tin

  · I. Đối tượng tham dự khóa học lập và quản lý dự án công nghệ thông tin

  · Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

  · Tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư ứng dựng công nghệ thông tin.

  · Học sinh, sinh viên, người chuyên trách về công nghệ thông tin cần nâng cao trình độ…

  II. Nội dung khóa học lập và quản lý dự án công nghệ thông tin


  · Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng công nghệ thông tin

  a. Chuyên đề 1: Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  · Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát CNTT.

  · Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát CNTT.

  · Giám sát công tác khảo sát CNTT.

  · Nội dung, nhật ký khảo sát CNTT.

  · Lập báo cáo kết quả khảo sát CNTT.

  · Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát CNTT.
  b. Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT


  · Phân loại dự án ứng dụng CNTT.

  · Nội dung thiết kế sơ bộ.

  · Nội dung thuyết minh dự án.

  · Nội dung tổng mức đầu tư ứng dụng CNTT.

  · Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

  · Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng

  · Điều chuyển dự án ứng dung CNTT.
  c. Chuyên đề 3: Lập, thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.


  · Nội dung khảo sát bổ sung

  · Nội dung thiết kế thi công CNTT

  · Lập thuyết minh thi công phần thiết bị

  · Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ

  · Nội dung dự toán, tổng dự toán

  · Điều chỉnh thiết kế thi công
  d. Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ.


  · Khái niệm về xác định giá trị phần mềm.

  · Nội dung,nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ

  · Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam

  · Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với hệ số kỹ thuật công nghệ và hệ số môi trường

  · Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm

  e. Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án.


  · Nội dung đề cương và dự toán chi tiết

  · Lập thuyết minh đề cương
  · Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương
  · Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết
  f. Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra.

  · Thảo luận
  · Bài tập tình huống
  · Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
  · Nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
  a. Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
  · Những vấn đề chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT
  · Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án ứng dụng công nghệ thông tin
  · Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT
  · Phân loại dự án ứng dụng CNTT
  · Nguyên tắc quản lý dự án ứng dung công nghệ thông tin
  · Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư
  · Nội dung quản lý dự án ứng dựng CNTT
  · Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT
  · Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT
  · Lập, thẩm định, phê duyệt, dự án ứng dụng CNTT
  · Thực hiện dự án ứng dụng CNTT
  · Điều chỉnh dự án ứng dụng công nghệ thông tin
  · Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dung công nghệ thông tin
  · Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
  b. Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án CNTT.
  · Xác định công việc, sắp xếp trình tự thực hiện công việc của dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
  · Dự trù thời gian, nhân lực của dự án đầu tư ứng dụng CNTT
  · Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng công nghệ thông tin
  · Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT
  c. Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư ứng dụng CNTT.
  · Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT, giám sát, thi công, hồ sơ hoàn công
  · Lập kế hoạch quản lý chất lượng, biên pháp đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng
  d. Chuyên đề 4: Quản lý oan toàn lao động, phòng chống cháy nổi, rủi ro.

  · Quyền và nghĩa vụ các bên trong quản lý oan toàn lao động, phòng chống cháy nổ, kế hoạch quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
  · Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư ứng dựng CNTT ( phân tích rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro, biện pháp quản lý rủi ro…
  e. Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án.
  · Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
  · Nội dụng chi phí dự án ứng dụng CNTT
  · Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
  · Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
  f. Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

  · Tính toán vốn đầu tư (Quy trình, thủ tục thanh toán. Trách nhiệm quyền hạn của ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu)
  · Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Khái niệm, phân loại. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
  g. Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành và vận hành.

  · Nguyên tắc giải quyết sự cố
  · Trách nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan
  · Xác định nguyên nhân sự cố
  · Trình tự giải quyết sự cố
  h. Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong đầu tư ứng dụng CNTT

  · Mục đích, yêu cầu của việc lựa chọn nhà thầu
  · Các hình thức lựa chọn nhà thầu
  · Trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu ( lập kế hoạch mời thầu, tử chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt công bố kết quả đấu thầu)
  i. Chuyên đề 9: Hợp đồng trong đầu tư ứng dụng CNTT
  · Nguyên tắc ký kết hợp đồng
  · Các loại hợp đồng
  · Hồ sơ và nội dung hợp đồng
  · Quản lý thực hiện hợp đồng
  · Thanh toán, quyết toán hợp đồng
  · Sử lý các tranh chấp hợp đồng
  j. Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình phần mềm công cụ hỗ trợ công tác quản lý dự án.
  k. Chuyên đề 11: Thảo luận và kiểm tra.

  · Thảo luận
  · Bài tập tình huống
  · Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
  · Nội dung về nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT
  a. Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT
  · Thẩm quyền hẩm định các dự án ứng dụng CNTT
  · Hồ sơ trình duyệt
  · Nội dung thẩm định ( thẩm định thiết kế sơ bộ, thẩm định dự án, tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án của cơ quan liên quan)
  b. Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  · Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án CNTT
  · Hồ sơ trình duyệt
  c. Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án

  · Hồ sơ trình duyệt
  · Nội dung thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi tiết
  d. Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

  · Thảo luận
  · Bài tập tình huống
  · Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
  III. Thời gian, địa điểm, thủ tục tham gia khóa học lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  · Thời gian khai giảng.
  Liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc
  2. Địa điểm:

  · Tại Hà Nội: Trường đào tạo cán bộ 220 đường láng, Đống Đa, HN.
  · Tại Đà Nẵng: 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, ĐN
  · Tại Tp HCM: số 10, đường 3/2 ,Q10, Tp HCM
  · Tại các tỉnh thành trên toàn Quốc: Học tại trường chính trị tỉnh sở tại.
  · Nhận hợp đồng đào tạo tại đơn vị trên toàn Quốc.
  3. Thủ tục nhập học lớp lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
  02 ảnh 3×4, CMTND photo.

  · Đăng ký qua Email: daotaoesc@gmail.com (ghi dõ tên, ngày tháng năm sinh và yêu cầu tham dự khóa học lập và quản lý dự án CNTT).
  4. Học phí khóa học lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
  Chi tiết khóa học xem tại link:
  http://daotaonghiepvu.edu.vn/vn/khoa-hoc-lap-va-quan-ly-du-an-cong-nghe-thong-tin.html
   

Chia sẻ trang này